1. Vrátenie

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu jednostranne vypovedať zmluvu uzavretú mimo obchodných priestorov obchodníka alebo na diaľku do 14 dní a vrátiť produkt (-y). 14-dňová lehota začína plynúť odo dňa, keď Kupujúci alebo tretia strana určená Kupujúcim, ktorá však nie je dopravcom/dodávateľom, obdrží tovar, ktorý je predmetom zmluvy.

Kupujúci je povinný do 14 dní oznámiť Predávajúcemu rozhodnutie o ukončení zmluvy, a to tak, že pošle e-mail o svojom zámere na adresu info@euro-markt.sk alebo napíše na adresu pre vrátenie produktu. Pre vrátenie produktu je potrebné vyplniť Formulár pre vrátenie tovaru a zaslať ho na e-mail info@euro-markt.sk alebo na adresu pre vrátenie produktu. Formulár pre vrátenie tovaru si môžete stiahnuť TU. Tovar ste vrátili včas, ak ste ho poslali pred uplynutím 14-dennej lehoty na vrátenie. 

Adresa pre vrátenie je uvedená vo formulári na vrátenie.

Upozornenie: Na adresu pre vrátenie tovaru je vstup povolený iba pre pracovníkov doručovacej služby. Osobný odber a doručenie nie je možné. Balíky, ktoré je potrebné zaplatiť, nebudú prevzaté.

Predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek problémy s doručovacou službou, ktorú Kupujúci použil pri vrátení, a preto mu odporúča, aby si vyžiadal číslo zásielky. Kupujúci si tak môže byť istý, že produkt bol Predávajúcemu doručený.

Predávajúci tiež nie je zodpovedný za to, ak Kupujúci vráti produkt na nesprávnu adresu.

Produkt, ktorý bol vrátený, musí byť nepoškodený a musí mať všetky pôvodné štítky, nálepky, obaly a prípadne originálnu dokumentáciu a príslušenstvo dodané s produktom. V prípade, že je produkt poškodený a/alebo má viditeľné známky používania, má Predávajúci právo odmietnuť vrátenie peňazí.

Iba reklamácie, ktoré spĺňajú všetky vyššie uvedené podmienky, budú vyriešené k vašej spokojnosti.
Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy do 14 dní nie je z hygienických dôvodov pre niektoré výrobky možné.

Keď Predajca potvrdí, že vrátený produkt spĺňa všetky podmienky pre vrátenie, vráti platbu v plnej výške.

Predávajúci sa ubezpečí, že vrátenie celej sumy prebehne čo najskôr, a to vždy do 14 dní odo dňa, keď Predajca oznámil Kupujúcemu, že vrátenie peňazí je schválené.

1.2. Vrátenie produktov s výrobnými chybami

Predajca kladie veľký dôraz na kvalitu tovaru. Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho o akýchkoľvek možných nedostatkoch produktu do 2 mesiacov odo dňa, keď bol nedostatok zistený na adresu info@euro-markt.sk alebo písomne s priloženou fotografiou a podrobným popisom zistených nedostatkov. Ak Kupujúci v určenej lehote alebo najneskôr v stanovenej záručnej dobe neoznámi Predávajúcemu vadu produktu, stráca Kupujúci právo na opravu, výmenu alebo vrátenie produktu.

Keď Predávajúci dostane oznámenie Kupujúceho o vrátení chybného produktu, bude ho čo najskôr informovať o tom, či je možné produkt vrátiť alebo nie. Ak Kupujúci pošle produkt na adresu pre vrátenie tovaru bez predchádzajúceho upozornenia Predávajúceho, balík môže byť v mieste určenia odmietnutý. Prepravné náklady v mieste určenia príjemca nezaplatí.

Po tom, čo Predávajúci obdrží vrátený produkt a potvrdí možné vady produktu, dá Predávajúci Kupujúcemu na výber, či chce produkt opraviť alebo vymeniť za rovnaký, ak oprava nie je možná. V prípade, že výmena za identický produkt nie je možná, je Kupujúci oprávnený vypovedať zmluvu (t. j. získať vrátenie peňazí) alebo si vybrať iný produkt, ktorý mu bude doručený.

Dodávka rovnakého alebo iného produktu, ktorý si Kupujúci vyberie, sa uskutoční prostredníctvom doručovacej služby čo najskôr od dátumu, keď Predávajúci potvrdí výmenu chybného produktu alebo dodanie nového modelu.

Bez ohľadu na možnosť, ktorú si Kupujúci zvolí, či už ide o výmenu, dodanie nového produktu alebo ukončenie zmluvy, Kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak sa Kupujúci rozhodne zmluvu vypovedať, Predávajúci v plnej výške uhradí zodpovedajúcu sumu objednávky a všetky náklady (okrem prípadných colných poplatkov), ktoré zákazníkovi vznikli, vrátane nákladov na doručenie.

Na produkt je poskytovaná záruka, ak je uvedená na záručnom liste alebo faktúre. Záruka platí v súlade s pokynmi na záručnom liste.

1.3. Výmena produktu

Predávajúci neposkytuje možnosť výmeny zakúpených produktov za iné výrobky, ktoré je možné zakúpiť na stránke euro-markt.sk.

Ak si Kupujúci želá Produkt vymeniť, môže využiť právo na vrátenie produktu uvedené v článku 1.1. týchto Podmienok a potom si kúpiť nový produkt.

1.4. Písomné sťažnosti

V prípade, že z nejakého dôvodu nebude Kupujúci spokojný s nákupom alebo službou na stránke euro-markt.sk, môže podať písomnú sťažnosť e-mailom na adresu info@euro-markt.sk alebo ju zaslať písomne na adresu Predajcu.

Pre rýchlejšiu identifikáciu konkrétnej objednávky, voči ktorej má Kupujúci námietky, sa sťažovateľovi odporúča uviesť číslo objednávky, číslo účtu alebo užívateľské meno.

Na všetky písomné sťažnosti zákazníkov je Predajca povinný odpovedať do 15 dní od prijatia sťažnosti.