1. Vrátenie tovaru

1.1 Vrátenie tovaru do 14 dní

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu jednostranne vypovedať zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, prípadne tak učiniť na diaľku - v lehote 14 dní a tovar/výrobky vrátiť. 14-dňová lehota začína plynúť odo dňa, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom/doručovateľom, prevezme tovar, ktorý je predmetom zmluvy.

Rozhodnutie o odstúpení od zmluvy je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu v lehote 14 dní, a to prihlásením sa do zákazníckeho účtu v sekcii https://account.euro-markt.sk/orders a požiadaním o vrátenie uhradenej sumy. Po požiadaní o vrátenie získa Kupujúci podrobnosti o tom, ako zrealizovať vrátenie tovaru.

Kupujúci môže alternatívne k vráteniu výrobku takisto vyplniť formulár na vrátenie tovaru na odkaze tu. Adresa pre vrátenie tovaru je uvedená vo Formulári na vrátenie tovaru.

Tovar sa považuje za vrátený včas, ak bol odoslaný pred uplynutím 14. dňa odo dňa, keď Kupujúci oznámil Predávajúcemu rozhodnutie o odstúpení od zmluvy.

Upozornenie: Na spiatočnej adrese je vstup možný len pre zamestnancov doručovacej služby. Osobný odber a doručenie nie je možné. Balíky, ktoré je potrebné uhradiť, nebudú prevzaté.

Predávajúci nezodpovedá za prípadné problémy s doručovacou službou, ktorú použil Kupujúci  na vrátenie tovaru, preto odporúča Kupujúcemu vyžiadať si sledovacie číslo zásielky. Kupujúci si tak môže byť istý, že tovar bol doručený Predávajúcemu.

Predávajúci tiež nezodpovedá za situáciu, ak Kupujúci vráti tovar či výrobky na nesprávnu adresu.

Vrátený výrobok musí byť v pôvodnom stave, nepoškodený a so všetkými pôvodnými štítkami, etiketami a neporušeným obalom. Okrem toho, ak je to vhodné, výrobok by mal obsahovať originálnu dokumentáciu a príslušenstvo, ktoré bolo súčasťou výrobku v čase jeho zakúpenia.

Je dôležité, aby bol tovar vrátený v pôvodnom stave, bez viditeľných známok používania či poškodenia. Ak sa zistí, že výrobok je poškodený alebo vykazuje jasné známky používania, Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vrátenie uhradenej sumy.

Kupujúci dodržaním týchto podmienok garantuje, že výrobok môže byť riadne skontrolovaný a posúdený Predávajúcim za účelom zistenia jeho nároku na vrátenie uhradenej sumy. Schopnosť Predávajúceho predať výrobok alebo posúdiť jeho prípadné poškodenie závisí od jeho pôvodného stavu.

Kladne budú vyriešené iba reklamácie, spĺňajúce všetky vyššie uvedené podmienky

U niektorých výrobkov nie je možné odstúpiť od zmluvy do 14 dní z hygienických dôvodov.

1.2 Dodanie nesprávneho, poškodeného alebo chybného výrobku

V prípade, že Kupujúci prevezme nesprávny, poškodený alebo chybný tovar, je potrebné túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu ešte v deň prevzatia tovaru. Toto oznámenie by malo uvádzať konkrétny problém s tovarom či výrobkom. Je nevyhnutné, aby Kupujúci tieto informácie s uvedením prípadných nezrovnalostí alebo nedostatkov zistených pri prevzatí tovaru bezodkladne a obratom oznámil Predávajúcemu.

Po prijatí oznámenia o chybnom, poškodenom alebo vadnom tovare od Kupujúceho uzná Predávajúci reklamáciu a pristúpi k potvrdeniu oprávnenosti reklamácie.

Pre nárok na vrátenie peňazí, výmenu alebo zaslanie nového tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo požiadať Kupujúceho o vrátenie tovaru na vlastné náklady. Kupujúci bude zodpovedný za zabezpečenie spätného odoslania a uhradenie akýchkoľvek súvisiacich nákladov. Po obdržaní vrátených výrobkov a overení ich stavu Predávajúci vráti Kupujúcemu náklady za vrátenie tovaru. Je dôležité si uvedomiť, že vrátenie peňazí za spiatočnú dopravu bude obmedzené na sumu, zodpovedajúcu štandardnej možnosti doručenia. Ak si Kupujúci zvolil pri vrátení tovaru príplatok za zrýchlený spôsob doručenia, ako je napr. doručenie na druhý deň, expresné doručenie alebo doručenie v určený deň, Predávajúci vráti Kupujúcemu iba štandardné náklady na doručenie. Predávajúci berie na vedomie, že výber drahšej možnosti dopravy pri vrátení je na uvážení Kupujúceho, avšak vrátenie peňazí za spätnú dopravu bude vychádzať zo štandardnej sadzby za doručenie.

Po overení reklamácie Predávajúci prevezme zodpovednosť za chybu alebo poškodenie a bezodkladne zabezpečí bezplatné dodanie nového tovaru Kupujúcemu. V prípade, že Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, existuje možnosť výberu iného výrobku alebo vrátenia peňazí.

Ak sa Kupujúci rozhodne vymeniť nesprávny, poškodený alebo chybný výrobok za iný tovar vyššej hodnoty, zodpovedá za doplatenie cenového rozdielu medzi pôvodným výrobkom a novým, drahším výrobkom. Predávajúci poskytne Kupujúcemu aktualizované náklady na nový výrobok a zjedná potrebné platobné podmienky.

Naopak, ak si Kupujúci vyberie náhradný výrobok, ktorý má nižšiu hodnotu ako pôvodná položka, Predávajúci vráti Kupujúcemu rozdiel v cene. Refundácia uhradenej sumy bude spracovaná rovnakým spôsobom platby, aký bol použitý pri prvom nákupe, čím je garantované, že Kupujúci dostane za rozdiel v cene primeranú finančnú náhradu.

V prípade, že je reklamácia overená a Predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar a Kupujúci si neželá možnosť výberu iného tovaru, má Kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

1.2 Finančná náhrada

Po potvrdení Predávajúcim, že vrátený výrobok spĺňa všetky podmienky na vrátenie, Predávajúci vráti uhradenú sumu v plnej výške.

Ak príde k takejto situácii, refundácia nebude zahŕňať žiadne dodatočné náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu, ako sú colné poplatky alebo dovozné clá.

Predávajúci sa uistí, že bude refundovaná celá uhradená suma a to čo najskôr, vždy do 30 dní odo dňa, keď Predávajúci oznámil Kupujúcemu, že vrátenie uhradenej sumy bolo schválené.

2. Záručná oprava, výmena a vrátenie výrobkov s výrobnými chybami a defektmi

Predávajúci kladie veľký dôraz na kvalitu tovaru. Prípadné vady tovaru je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu do 2 mesiacov odo dňa zistenia nedostatku na adrese info@euro-markt.sk, prípadne písomne s priloženou fotografiou a podrobným popisom zistených nedostatkov. Ak kupujúci neoznámi Predávajúcemu vadu výrobku v uvedenej lehote alebo najneskôr v uvedenej záručnej dobe, stráca právo na opravu, výmenu alebo vrátenie výrobku.

Po obdržaní oznámenia Kupujúceho o vrátení chybného výrobku, Predávajúci Kupujúcemu čo najskôr oznámi, či je reklamácia oprávnená a či súhlasí s reklamáciou a vrátením výrobku. Ak Kupujúci zašle výrobok na spiatočnú adresu bez predchádzajúceho upozornenia Predávajúceho, môže byť balík v mieste určenia odmietnutý. Náklady na dopravu nebudú hradené v mieste určenia príjemcom.

Kupujúci bude zodpovedný za zabezpečenie spätnej zásielky a za uhradenie akýchkoľvek súvisiacich nákladov. Ak bude reklamácia uznaná ako oprávnená, Predávajúci vráti Kupujúcemu náklady za vrátenie tovaru. Je však dôležité si uvedomiť, že refundácia uhradenej sumy za spiatočnú dopravu bude obmedzená na sumu zodpovedajúcu štandardnej možnosti doručenia. Ak si Kupujúci zvolil pri vrátení tovaru priplatenie za zrýchlené spôsoby doručenia, ako je doručenie na druhý deň, expresné doručenie alebo doručenie v určený deň, Predávajúci vráti Kupujúcemu iba štandardné náklady na doručenie. Predávajúci berie na vedomie, že výber drahšej možnosti dopravy pri vrátení je na uvážení Kupujúceho, avšak vrátenie peňazí za spätnú dopravu bude vychádzať zo štandardnej sadzby za doručenie.

Akonáhle Predávajúci obdrží vrátený výrobok a potvrdí prípadné chyby výrobku, poskytne Predávajúci Kupujúcemu možnosť opraviť alebo vymeniť výrobok za rovnaký alebo novší model rovnakého výrobku, ak oprava nie je v danej situácii možná.

V prípade, že obe opravy nie sú možné a rovnaký výrobok už nie je dostupný, Kupujúci si môže vybrať iný výrobok, ktorý je dostupný na stránke euro-markt.sk. Ak má iný výrobok vyššiu hodnotu, Kupujúci bude zodpovedný za doplatenie cenového rozdielu medzi pôvodným výrobkom a novým, drahším výrobkom. Predávajúci poskytne kupujúcemu aktualizované náklady a zverejní potrebné platobné podmienky. Naopak, ak si Kupujúci vyberie náhradný výrobok, ktorý má hodnotu nižšiu ako pôvodná položka, Predávajúci vráti Kupujúcemu rozdiel v cene. Vrátenie peňazí bude spracované rovnakým spôsobom platby, aký bol použitý pri prvom nákupe, čím je garantované, že Kupujúci dostane primeranú náhradu za cenový rozdiel.

Dodanie rovnakého alebo iného výrobku zvoleného Kupujúcim, bude uskutočnené prostredníctvom doručovacej služby bezplatne a v čo najkratšom čase odo dňa, keď Predávajúci potvrdí výmenu chybného výrobku alebo dodanie nového modelu.

V prípade, že oprava alebo výmena za rovnaký alebo iný tovar nie je možná a Kupujúci si zvolí možnosť odstúpiť od zmluvy, Predávajúci zabezpečí vrátenie peňazí v plnej výške čo najskôr, a to vždy do 30 dní odo dňa, keď Predajca oznámil Kupujúcemu, že refundácia uhradenej sumy bola schválená. V prípade potreby náhrada nebude zahŕňať pôvodné náklady na dopravu a akékoľvek dodatočné náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu, ako sú colné poplatky alebo dovozné clá.

Na výrobok sa vzťahuje záruka, ak je to uvedené na záručnom liste alebo faktúre. Záruka platí v súlade s pokynmi na záručnom liste.

2.1 Vylúčenie záruky

Predávajúci týmto odmieta akúkoľvek záruku alebo garanciu, týkajúcu sa tovaru, ktorý bol vystavený zneužitiu, nesprávnemu použitiu, zanedbaniu, nesprávnemu zaobchádzaniu alebo akejkoľvek inej forme úmyselného alebo neúmyselného poškodenia spôsobeného Kupujúcim alebo treťou osobou.

Záručné krytie Predávajúceho sa vzťahuje len na tovar, ktorý je používaný v súlade s poskytnutým návodom, odporúčanými pokynmi a určeným účelom. Akákoľvek zmena, úprava alebo zásah do tovaru Kupujúcim alebo akoukoľvek neoprávnenou osobou ruší akúkoľvek záruku alebo garanciu, poskytovanú Predávajúcim.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady, poruchy alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku zneužitia alebo nesprávneho používania tovaru. Kupujúci preberá plnú zodpovednosť za správnu manipuláciu, údržbu a používanie tovaru spôsobom, ktorý je v súlade s pokynmi Predávajúceho a priemyselnými normami.

Predávajúci dôrazne odporúča Kupujúcemu, aby bol opatrný, dodržiaval odporúčané postupy a používal tovar zodpovedne, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu alebo nebezpečenstvu. Kupujúci berie na vedomie, že akékoľvek nesprávne použitie alebo zneužitie tovaru môže mať za následok zranenie, poškodenie majetku alebo stratu akýchkoľvek platných záruk.

Kúpou a používaním tovaru sa Kupujúci zaväzuje oslobodiť Predávajúceho od akejkoľvek zodpovednosti, nárokov alebo škôd vzniknutých v dôsledku zneužitia alebo nesprávneho použitia tovaru, vrátane, ale nie výlučne, ujmy na zdraví, škody na majetku alebo finančných strát.

Je povinnosťou Kupujúceho vyhľadať odborné poradenstvo, dodržiavať bezpečnostné pokyny a pri používaní tovaru postupovať s náležitou starostlivosťou, čím bude garantované jeho bezpečné a vhodné používanie.

Toto odmietnutie záruky dopĺňa akékoľvek iné odmietnutie zodpovednosti, obmedzenia alebo vylúčenia, ako sú uvedené v Obchodných podmienkach alebo Záručných podmienkach Predajcu.

3. Výmena výrobku

Predávajúci neposkytuje možnosť výmeny zakúpených výrobkov za iné výrobky, ktoré je možné zakúpiť na euro-markt.sk.

V prípade, že si Kupujúci želá vymeniť výrobok, môže využiť právo na jeho vrátenie, ako je uvedené v Článku 1.1. týchto podmienok a následne si zakúpiť výrobok nový. 

4. Písomné sťažnosti

V prípade, že Kupujúci z nejakého dôvodu nie je spokojný s nákupom alebo službou na euro-markt.sk, môže podať písomnú reklamáciu e-mailom na adresu info@euro-markt.sk alebo túto  reklamáciu zaslať na adresu Predávajúceho.

Pre rýchlejšiu identifikáciu konkrétnej objednávky, ku ktorej má Kupujúci výhrady, sa odporúča reklamujúcemu uviesť číslo objednávky, číslo účtu alebo užívateľské meno.

Na všetky písomné reklamácie zákazníkov je Predávajúci povinný odpovedať do 15 dní od prijatia reklamácie.