Za Používateľa sa považuje každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa túto webovú stránku (euro-markt.sk). Používaním služieb tohto webu Užívateľ prijíma všetky podmienky uvedené nižšie.

Používateľ nie je povinný registrovať sa, aby navštívil túto stránku alebo uskutočnil nákup. Bez ohľadu na registráciu bude môcť užívateľ nakupovať produkty, uskutočňovať platby a využívať služby tejto webovej stránky.

1. Všeobecné

  Webová stránka euro-markt.sk poskytuje používateľom možnosť nakupovať výrobky od rôznych výrobcov.

  2. Autorské práva

   Akýkoľvek obsah tejto stránky (euro-markt.sk) sa nesmie reprodukovať, distribuovať alebo používať iným spôsobom na komerčné účely bez výslovného súhlasu Predajcu či používať iným spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť poškodenie Predajcu alebo akejkoľvek inej tretej strany. Obsah zverejnený na tejto webovej stránke je možné použiť iba na individuálne potreby Používateľa a podlieha všetkým autorským a vlastníckym právam a právam tretích strán.

   Neoprávnené použitie obsahu tejto webovej stránky bez súhlasu vlastníka autorských práv sa považuje za porušenie autorských práv a je predmetom súdnych sporov.

   3. Zmena podmienok používania

    Predajca si vyhradzuje právo aktualizovať, upravovať a odstraňovať údaje z tejto webovej stránky a vyhradzuje si právo meniť podmienky používania, zásady ochrany osobných údajov a ďalšie informácie na tejto stránke kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny a doplnenia týchto Podmienok nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na tejto webovej stránke.

    4. Obsah webovej stránky a hypertextové odkazy

     Hypertextové odkazy na tomto webe môžu viesť k webovým stránkam tretích strán. Predajca nezodpovedá za informácie obsiahnuté na webových stránkach tretích strán prístupných prostredníctvom hypertextových odkazov na webovej stránke euro-markt.sk, ani nezodpovedá za nevhodné použitie obsahu na ich webovej stránke, za čo nesie výhradnú zodpovednosť Používateľ.

     5. Záruka

      Táto webová stránka sa nesmie používať na žiadne nezákonné účely alebo na účely súvisiace s trestnými činmi alebo nezákonnými činnosťami akéhokoľvek druhu. Je zakázané posielať, používať alebo opätovne používať nelegálne, urážlivé, nevhodné a ohrozujúce materiály alebo materiály, ktoré môžu porušovať autorské práva, registrované ochranné známky, súkromie alebo iné práva, alebo materiály, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom urážať tretie strany a ktoré môžu obsahovať počítačové vírusy, politickú propagandu, reklamu, hromadné zasielanie správ, hromadné zasielanie e-mailov alebo inú forma spamu a všeobecne akýkoľvek iný druh obťažovania. Webové stránky a produkty sa nesmú používať na žiadne nezákonné, pornografické, nepravdivé, diskriminačné alebo rasistické účely.

      Užívateľ je povinný používať všetky informácie a obsah, ku ktorým má prístup prostredníctvom tejto webovej stránky alebo webovej stránky tretej strany, na ktorú je na tejto stránke odkaz, náležite, presne a správne.

      Predajca má právo odmietnuť prístup na webovú stránku alebo zrušiť objednávky tým používateľom, ktorí používajú obsah nelegálne a/alebo podľa vlastného uváženia porušili ktorúkoľvek z podmienok uvedených v tomto dokumente.

      6. Uzatváranie Zmlúv na diaľku

       Tieto obchodné podmienky sú súčasťou záväzkov Predávajúceho a slúžia na účel jasného a zrozumiteľného informovania Kupujúceho pred uzavretím Zmluvy na diaľku o mnohých okolnostiach dôležitých pre uzavretie, výkon a ukončenie zmluvy, a to všetko v súlade so zákonom.

       Pojem Kupujúci označuje každého používateľa tejto webovej stránky, či už je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná a zaplatí akýkoľvek produkt na webovej stránke Predávajúceho.

       Predávajúci predáva prostredníctvom webovej stránky euro-markt.sk na vlastnú zodpovednosť.

       Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a tieto zmeny budú účinné zverejnením na tejto webovej stránke.

       V procese objednávania produktov z tejto webovej stránky a pred potvrdením objednávky je Kupujúci povinný prijať/vyhlásiť, že je oboznámený s Podmienkami nákupu a súhlasí s nimi. Po potvrdení objednávky sa zmluva považuje za uzavretú a je zaslaná kupujúcemu e-mailovým potvrdením. Nákupné Podmienky sú súčasťou zmluvy uzavretej na diaľku spolu so špecifikáciami a cenou zakúpeného produktu (produktov).

       Na uzatvorenie zmluvy je potrebné, aby Kupujúcim bola plne obchodu schopná osoba.

       Užívateľ nie je povinný registrovať sa, ale ak si to želá, môže tak urobiť prostredníctvom registračného formulára na euro-markt.sk.

       Kupujúci zodpovedá za úplnosť a autenticitu zadaných údajov pri registrácii. V prípade zmeny údajov je Kupujúci povinný Predávajúceho informovať.

       Pre správne objednanie a doručenie je dôležitá pravdivosť a presnosť zadaných údajov. V prípade nesprávnych údajov Predávajúci nezodpovedá za prípadné problémy.

       Ak má Kupujúci podozrenie, že jeho údaje sú k dispozícii tretej strane a sú použité alebo môžu byť použité bez jeho súhlasu, bezodkladne o tom upovedomí Predávajúceho.

       Predávajúci nezodpovedá za neplnenie záväzkov podľa týchto Podmienok v prípade nehody alebo udalosti, na ktorú nemá Predávajúci žiadny vplyv, ako sú napríklad prírodné katastrofy, vojna, terorizmus, štrajk, rôzne obmedzenia alebo zdržania ovplyvňujúce dopravcov alebo zdržania pri obstarávaní tovaru.

       7. Užívateľský účet

        Kupujúci si môže objednať tovar priamo v rozhraní webového obchodu s registráciou alebo bez registrácie.  

        registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uviesť presné a pravdivé informácie. Kupujúci je povinný po každej zmene aktualizovať informácie uvedené v účte. Predávajúci sa domnieva, že informácie, ktoré kupujúci uviedol na účte a počas procesu objednávania, sú správne.

        Prístup k používateľskému účtu je chránený používateľským menom a heslom. Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do jeho účtu.

        Predávajúci má právo na vymazanie používateľského účtu, najmä ak Kupujúci svoj účet nepoužíva dlhšie ako 24 mesiacov alebo ak Kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

        8. Informácie o produkte

         Všetky produkty obsahujú s popis a fotografie, ktoré vlastní Predávajúci.

         Akékoľvek neoprávnené kopírovanie a použitie obsahu tejto webovej stránky je zakázané.

         Informácie obsiahnuté na webovej stránke euro-markt.sk v popise každého produktu a služby spolu s fotografiami, grafikou alebo videami, ako aj ochranné známky slúžia výlučne na informovanie zákazníkov. Predávajúci preto nezodpovedá za žiadne chyby v poskytnutých informáciách, zaväzuje sa však urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby tieto chyby a vynechané časti čo najskôr napravil.

         Obrázky produktov, ktoré sú predmetom nákupu, sa nemusia vždy zhodovať s výrobkami v reálnom živote, najmä pokiaľ ide o nastavenia monitora na počítači zákazníka, vnímanie farieb zákazníkom zobrazených na obrazovke, atď. Akákoľvek nezrovnalosť medzi produktom zobrazeným na fotografii a dodaným produktom nie je kvôli chybe produktu.  

         Predávajúci nezodpovedá za prípadné chyby prekladu.

         Požadovaný produkt je možné objednať, iba ak je k dispozícii. Kvôli veľkému počtu objednávok prebiehajúcich súčasne, môžu byť informácie o dostupnosti produktu nesprávne a nezhodovať sa so zásobami v sklade.

         Ak je objednaný produkt nedostupný, Predávajúci o tom upovedomí Kupujúceho. Kupujúci bude informovaný o dátume, keď bude produkt opäť k dispozícii, a bude mu ponúknutá možnosť nákupu alternatívneho produktu zo stránky euro-markt.sk, ktorý je k dispozícii na doručenie a ktorý je svojimi vlastnosťami najbližší k produktu, ktorý nebolo možné doručiť.

         9. Ceny výrobkov a náklady na doručenie

          Všetky ceny na webových stránkach euro-markt.sk sú uvedené v € (EUR). DPH je zahrnutá v cene produktu.

          Pred potvrdením objednávky má Kupujúci prehľad o konečnej cene zaplatenej za objednávku. Konečná cena je vyjadrená ako súčet samostatne uvedených položiek: ceny produktu, ceny DPH a nákladov na dopravu (ak nie je bezplatná).

          Podrobnosti o doprave, sledovaní objednávok a dodacích lehotách nájdete v časti Dodanie a sledovanie objednávok.

          10. Platobná metóda

           Kupujúci si môže produkt objednať a kúpiť buď ako registrovaný užívateľ alebo ako hosť. Produkt sa považuje za objednaný vtedy, keď Kupujúci dokončí celý proces objednávky. Platbu za objednané produkty je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

           • Kreditné a debetné karty: Visa, MasterCard
           • PayPal
           • Dobierka

           Platby kartou sa uskutočňujú prostredníctvom platobného systému integrovaného na tejto webovej stránke. Údaje na karte a o vlastníkovi sa na serveroch Predávajúceho neuchovávajú. Nákup sa uskutoční po úspešnej autorizácii karty. Ak systém odmietne autorizovať platbu kartou, bude vyžadovaný iný spôsob platby. Predávajúci nemá žiadne informácie o dôvodoch odmietnutia kariet, ktoré môžu mať technický alebo obchodný charakter. Objednávka nebude spracovaná, kým nebude platba dokončená.

           Po dokončení platby bude Kupujúci prostredníctvom e-mailu alebo SMS informovaný o vyplnenej objednávke a uzatvorenej zmluve, a pokiaľ kupujúci toto oznámenie nedostane, je vhodné skontrolovať, či sa správa nenachádza v priečinku Spam alebo či nie je vaša schránka plná.

           11. Zľavy a zľavové kódy

            Predajca príležitostne ponúkne rôzne zľavy a zľavové kódy, napríklad sezónne zľavy, zľavy súvisiace so sviatkami, Black Friday atď.

            Registrovaní používatelia budú o propagačných zľavách a aktualizáciách informovaní ako prví prostredníctvom e-mailu alebo SMS.

            Zľavový kód sa zadáva počas objednávacieho procesu a zľavu získate zadaním kódu do príslušného poľa. Ak si Kupujúci želá použiť zľavový kód, musí ho zadať pred dokončením objednávky. Po dokončení objednávky pre ňu už nie je možné zľavový kód použiť. V takom prípade je možné použiť zľavový kód pre nasledujúce objednávky.

            Kupujúci môže na jednu objednávku použiť iba jeden zľavový kód. Zľavové kódy sa nedajú kombinovať s inými propagačnými akciami.

            12. Urovnanie sporu

             Tieto všeobecné obchodné podmienky podliehajú právnym predpisom štátu a súdom v sídle Predávajúceho.

             Lutkans Tech Limited, 12/F Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong. contact@lutkanstech.com